Exempelmotion resepolicy

Införandet av en policy för hållbart resande

Guds kärlek innefattar alla människor, inklusive människor i områden som är extra utsatta av klimatförändringar och framtida generationer. Det är en naturlig del av lärjungaskapet att förvalta Guds skapelse, dels för att det är människans första uppdrag, och av omsorg för människor som påvkerkas och kommer att påverkas av klimatförändringarna.

En stor del av svenskarnas utsläpp är resor. Inrikes transporter står för en tredjedel av Sveriges utsläpp enligt Naturvårdsverket och 2017 släpptes 10 miljoner ton koldioxid ut från enbart flyg. Vi behöver drastiskt minska våra resor för denna och framtida generationers skull! Även om det finns ett värde i att anordna årliga resor till Rom som del av konfirmationsverksamheten anser inte vi att det är rimligt att fortsätta med när vi vet konsekvenserna av våra resor. Andra färdmedel, så som tåg eller buss, borde användas om resorna ska fortsätta.

I församlingen har det funnits engagemang genom klimatgudstjänster, föreläsare och bön för klimatet. Detta är något som är viktigt och som vi kristna kan bidra med inom miljörörelsen. På grund av detta är det viktigt att vi går från ord till handling! Vi tror att en policy för hållbart resande vore en stor hjälp för att vägleda våra beslut när det kommer till resande, och skulle visa för medlemmar och människor utanför kyrkan att vår församling är redo att ta frågan på allvar.

Vi föreslår årsmötet att besluta att:

  • Ge styrelsen i uppdrag att till nästa årsmöte ta fram en policy för hållbart resande att godkännas vid nästa årsmöte 2021
  • Resepolicyn ska innehålla riktlinjer som strävar efter ett så hållbart resande som möjligt
  • Det ska finnas en nolltolerans mot flyg i resepolicyn

Rune God, Elin Jord & Samira Medlem
11/12 2019