God Jords Personuppgiftspolicy

God Jord samlar in personlig information om dig som medlem och använder uppgifterna för att kunna kommunicera med dig. Vi värnar om din personliga integritet och du ska kunna lita på att dina personuppgifter hanteras korrekt och i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR.

När vi registrerar dina personuppgifter eller på andra sätt behandlar dina uppgifter har du rätt till information om hur vi gör, vilket du kan läsa i den här policyn. Genom att bli medlem i God Jord godkänner du denna personuppgiftspolicy.
God Jords styrelse är personuppgiftsansvarig och du kan när som helst kontakta oss på info@godjord.nu om du vill veta mer om hur dina uppgifter hanteras eller har några frågor.

Vilka uppgifter samlar vi in och varför?
Vi samlar in personuppgifter om namn, personnummer, telefonnummer, kön, adress och mejladress för att kunna registrera hur många medlemmar vi har i organisationen. Vi samlar personuppgifterna i vårt medlemssystem för att ha möjlighet att skicka ut nyhetsbrev och information om vår verksamhet via post, mejl och SMS. Vi skickar bara ut information som vi bedömer kan ligga i medlemmens intresse utifrån tidigare engagemang i organisationen, och i varje utskick finns möjlighet att tacka nej till framtida mejl/brev.

Personuppgifterna lämnas till oss genom webbformulär på vår hemsida i samband med registrering av medlemskap. Uppgifter lämnas också genom underskrivna medlemsblanketter.

Personuppgiftsbehandlingen i samband med ditt medlemskap är laglig då den krävs för att fullgöra medlemsavtalet och för att God Jord har ett berättigat intresse för ändamålen som du kan läsa nedan. När det gäller sammankomster och arrangemang registrerar vi ibland vad som definieras som känsliga personuppgifter som specialkost och allergier. Detta ger medlemmen sitt samtycke till i samband med att aktiva kryssa i en ruta vid anmälan. Efter evenemanget raderas dessa uppgifter omgående.

Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är att kunna sköta administrationen av våra medlemmar, skicka ut information om vår verksamhet och möjlighet till kontakt med dig som God Jord-medlem. Ditt personnummer registreras då det behövs för att säkerställa din identitet. Är du givare sparas dina bankuppgifter för att göra det möjligt att dra pengar via autogiro varje månad.

Lagliga grunder för behandling av dina personuppgifter
Vår behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att fullfölja vårt avtal med dig som medlem och för att följa våra rättsliga skyldigheter.

Vi behandlar också dina uppgifter om vi har ett berättigat intresse, exempelvis ett intresse av att kommunicera med dig och ge information om vår verksamhet.
Vi behandlar känslig information om specialkost och allergier endast i samband med diverse evenemang, de raderas därefter omgående efter evenemangets slut.
Vi lämnar inte ut dina personuppgifter utanför God Jord utan ditt samtycke.
Var sparas personuppgifterna?

God Jord kommer att behandla och registrera dina uppgifter i vårt medlemssystem. Delar av dina personuppgifter kan lämnas ut till utvalda företag och organisationer som God Jord samarbetar med, exempelvis nödvändiga adresslistor till, Postnord och tryckeri i samband med utskick av material. I dessa fall har vi nödvändiga avtal (såsom Personuppgiftsbiträdesavtal) med dessa leverantörer. Vi kan även behöva lämna ut uppgifter som myndigheter begär att få tillgång till. Vid all hantering och utlämnande av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet.

Behöver barn vårdnadshavares tillstånd för att registreras?
I GDPR finns särskilda krav på att skydda personuppgifter för barn under 13 år i barnets användning av informationssamhällets tjänster. Skyddet är utformat så att personuppgifter inte får sparas utan vårdnadshavarens tillstånd. God Jord bedömer att medlemskapet eller anmälan till ett event, även om anmälan sker digitalt, inte kan betraktas som en av informationssamhällets tjänster. Dock är det viktigt att göra rimliga ansträngningar för att informera vårdnadshavare om medlemskapet och vad det innebär.

I fråga om anmälningar till olika evenemang ska rimliga ansträngningar göras för att säkerställa att vårdnadshavare godkänner att personuppgifterna sparas. Här bedömer God Jord att betalningsförfarandet av en eventavgift är att betrakta som en rimlig ansträngning.

Hur länge sparas uppgifterna?
Personuppgifterna lagras i våra system i max 36 månader från det att medlemmen valt att inte förnya sitt medlemskap eller upphört med sitt månadsgivande. Därefter raderas personuppgifterna från systemet i enlighet med God Jords rutin för radering.
God Jord är ansvarig för att dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt och enligt vad som står i vår integritetspolicy. Varje medlem eller eventdeltagare har rätt att kontakta God Jord för att få ett registerutdrag över vilka personuppgifter vi hanterar. De har rätt att begära att vi rättar, blockerar eller raderar personuppgifterna. God Jord är skyldig att rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Personuppgiftsansvarig är God Jords styrelse och du får gärna höra av dig till oss via mejladressen info@godjord.nu.

Om du anser att dina personuppgifter har behandlats felaktigt har du möjlighet att lämna in klagomål till Datainspektionen, men vi hoppas att du i första hand vänder dig till oss för frågor och önskemål gällande vår behandling av dina uppgifter.

Förändringar av policyn

Om God Jord behöver göra betydande förändringar av den här personuppgiftspolicyn kommer vi att kontakta dig.

Rutiner för behandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas
De personuppgifter som kan behandlas inom God Jords verksamhet är namn, personnummer, kön, telefonnummer, adress, lokalavdelningstillhörighet samt i vissa fall bankuppgifter.

Uppgifter och ändamål är följande:
Medlemsregister: Behandlas för att ha möjlighet att informera om God Jords verksamhet till våra medlemmar och registret är nödvändigt för att vi ska kunna visa upp statistik över antalet medlemmar gentemot olika bidragsgivare. Vi samlar också in uppgifter från våra givare för att göra det möjligt till ekonomiskt stöd och uppmana till ökat engagemang. Uppgifter som är nödvändiga för att God Jord ska uppfylla kraven enligt bokföringslagen sparas i sju år.

Uppgifter om anställda:
Behandlas i syfte att fullgöra anställningsavtal gällande lön och arbetsgivaransvar.

Ostrukturerat material:
Resultatet av kommunikation till medlemmar, givare och eventdeltagare i och runt vår verksamhet med syfte att uppmana till engagemang och fortsatt stöd.

Rättslig grund och lagring av personuppgifter
Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter inom God Jord är avtal samt berättigat intresse. Personuppgifter behandlas när det finns ett aktivt medlemskap eller givande. Att regelbundet hålla uppgifterna fullt uppdaterade skulle innebära en för stor kostnad för God Jord. Därför är målsättningen att vartannat år genomföra en registertvätt. Personuppgifter lagras i max 36 månader från senaste aktivitet (medlemskap, anställning eller givande).

Dina rättigheter
Oavsett vilken information vi har sparat om dig ska du alltid kunna ha kontroll över dina egna uppgifter. Därför har du i enlighet med GDPR tillgång till följande rättigheter.

Registerutdrag. Du kan begära utdrag över registrerade personuppgifter och verifiera den informationen vi har om dig.

Rätt till rättelse. Du har rätt att få information om dig själv korrigerad.
Rätt att bli raderad. Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade om det är så att uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för.

Rätt till dataportabilitet. Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på ett samtycke från dig eller för att fullgöra ett avtal med dig kan du ha rätt att begära att få ut uppgifterna i syfte att återanvända dom hos ett annat företag.
Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling. Du har rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot sådan behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning (berättigat intresse)

Rätt att begränsa behandling av personuppgifter. Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter om du exempelvis anser att dom inte är korrekta.

Du har möjlighet att påverka vilka kanaler vi ska använda för att kontakta dig. Exempelvis kan du välja att inte bli kontaktad via mejl, postutskick eller sms.
Kontakta info@godjord.nu om du har några frågor eller funderingar kring hur vi behandlar dina personuppgifter. Du har också rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen.