Verksamhetsberättelse 2018


Skrivet av
Johannes Widlund

Inre och yttre verksamhet

Det har varit ett händelserikt första verksamhetsår för God Jord. Under den första delen av 2018 arbetade arbetsgrupper med olika vitala delar för föreningens utveckling. En hemsida skapades av Andreas Lundström med feedback från ett grafiskt team och lanserades tillsammans med Facebook-sida och Instagram-profil i februari. Hemsida och Instagram fylldes sedan under året med över 80 inlägg, och Facebooksidan med fler ändå. Strax innan nyår fick Facebooksidan sin tusende ‘gilla-markering’ och Instagramkontot hade över 800 följare. Facebookgruppen, som startades året innan, har vuxit till ett dynamiskt diskussionsforum med över 1200 medlemmar och vi når ut till flera tusen personer varje vecka med våra inlägg.

God Jords första sammankomst gick av stapeln i Baptistkyrkan i Uppsala i mars månad. Runt 25 personer samlades för umgänge, årsmöte, inspirerande seminarier, andakter och brainstorming kring God Jords framtida aktiviteter. Många uttryckte tacksamhet och glädje över ett sammanhang där man kan kombinera sin tro med miljöintresse.

Under sommaren var God Jord närvarande och aktiva på kristna konferenser. Erika Stacke medverkade vid ett seminarium på Torpveckan. Josefine Larsson och Tilda Arvidsson tog det nyinköpta montertältet och ställde ut på Gullbrannafestivalen och informerade om God Jords verksamhet. Även på Frizonfestivalen var God Jord aktiva, både med välbesökt monter och genom seminarier av Karin Olofsdotter och Johannes Widlund. Dessa satsningar gav många nya medlemmar, volontärer och följare i sociala medier.

God Jords andra sammankomst “En god start”, som projektleddes av Marie Lundin, gick av stapeln i Betlehemskyrkan i centrala Göteborg i början av oktober. Den här gången med nära 60 deltagare, men med ett liknande upplägg som under våren. Umgänge, andakter, seminarier, workshop, klädbyte med mera hanns med och vi fick även möjlighet att informera om God Jord på kyrkfikat efter ordinarie gudstjänst på söndag förmiddag. Utvärderingen gav sammankomsten höga betyg och flera påpekade att missmod och negativitet aldrig fick fäste och att det kändes stort att få be tillsammans kring de här frågorna.

Höstsammankomsten var även det första evenemanget som arrangerades i samarbete med studieförbundet Bilda och de ansvarade också för en workshop. Under början av 2019 har dialogen fortsatt och planen är att alla God Jords lokalgrupper ska vara anslutna till regionala Bildakontor framöver. Vi ska också fördjupa samarbetet på nationell nivå kring större evenemang, bidragsansökningar, marknadsföring, informations- och kunskapsutbyte och utformning av material.

God Jords arbete med sociala medier har utvecklats under året och numera finns en ansvarig redaktör i Sandra Peterson som har det övergripande ansvaret att publicera texter på hemsidan och sprida dessa på Facebook (grupp och sida). Det finns också ett team (Katarina Hedman, Frida Hagård och Josefine Larsson) som hjälps åt att hantera Instagram och skapande av det grafiska materialet. Vi har under året börjat arbeta i temaområden i våra informationskanaler. Inte minst blev det tydligt under vår julsatsning #engodarejul med en julkalender som syftade till att inspirera till en hållbar och medmänsklig jul.

God Jord har under året blivit en naturlig och respekterad röst i miljöfrågor inom kristenheten. Företrädare för föreningen har fått ett stort antal debattartiklar publicerade i olika kristna tidningar såsom Dagen, Sändaren och Kyrkans Tidning. Vi har både initierat och svarat på debattartiklar och fått mycket god respons. Flera God Jord-medlemmar har också blivit omskrivna och nämnda i artiklar och fått kommentera aktuella ämnen i media.

Ett annat tecken på vår ställning i svensk kristenhet är att vi får många inbjudningar att föreläsa och tala i olika sammanhang. Här kommer ett litet urval av talaruppdrag och paneldiskussioner. Erika Stacke har bland annat medverkat på seminarium på Torpveckan och Sarah Grenholm har föreläst på ALT:s pastorsutbildning i Örebro. Johannes Widlund har fått möjlighet att besöka ett stort antal sammanhang såsom kristna folkhögskolor och kyrkor, och God Jord får bara fler och fler förfrågningar ju mer välkända vi blir.

Som en del i ettårsfirandet av föreningens grundande släpptes även första avsnittet av God Jord-podden, som är tänkt som ett stående inslag i vår externa kommunikation. Där bjuds gäster in till samtal med Johannes Widlund om ämnen som berör skärningspunkten mellan miljö- och rättvisefrågor och kristen tro.

God Jord finns sedan hösten 2018 representerade genom Johannes Widlund i Sveriges Kristna Råds (SKR) referensgrupp för klimat och hållbar utveckling. Vi har också fått god kontakt med de flesta frikyrkosamfunden, och de är uteslutande positiva till samarbeten och vidare kontakt.

Styrelsen

Styrelsen har haft sju möten under verksamhetsåret, dessa har skötts över Skype. Genom styrelsen har beslut tagits kring exempelvis närvaro på konferenser och inköp av material. Diskussionerna har också rört beslut kring våra sammankomster och hemsida och vi har sett till så att vår personuppgiftspolicy harmoniserar med lagstiftningen. Som en naturlig del av första hela verksamhetsåret har det även förts samtal om inriktning, vision och framtoning.

Styrelsemedlemmar

Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret bestått av totalt sju personer. Johannes Widlund (ordförande), Karin Olofsdotter (vice ordförande), Desirée Forsberg (kassör), Josefine Larsson (sekreterare och administratör), Tilda Arvidsson, Erika Stacke (ledamöter) och från och med årsmötet i mars 2018 även Lennart Renöfält (ledamot).

Revisor

Edvard Wiberg, ekonom baserad i Örebro, har varit föreningens revisor under det gångna året.

Medlemmar

God Jord hade vid verksamhetsårets slut 254 medlemmar. I snitt har vi ökat med 22 medlemmar per månad.

Lokalgrupper

Det samlas människor i lokala Facebook-grupper över hela Sverige, från Umeå i norr till Lund i söder. Flera är på gång att starta upp, och några är redan aktiva, dessa listas nedan.

Lokalgruppen i Göteborg

Under våren träffades lokalgruppen i Göteborg för första gången, och under hösten drog vi igång med regelbundna träffar (varannan vecka). Vi är mellan fem och femton personer varje gång, varav fyra utgör ett samordnande team. Upplägget är att vi har planeringsmöten varannan träff och varannan gång inspirationsträffar då vi lär oss mer och samtalar kring ett specifikt ämne. Detta har dragit människor som annars inte är engagerade i lokalgruppen. Sedan hösten är vi en Bilda-studiecirkel. Saronkyrkan i Göteborg lånar ut lokaler åt oss, och samtal om vidare samarbete har inletts.
/Erika Stacke, ledarteamet God Jord Göteborg

Lokalgruppen i Lund

I slutet av våren 2018 träffades lokalgruppen i Lund för andra gången, för ett samtal om matens miljöpåverkan. Därefter sågs vi fem gånger under hösten, en gång för planering och därefter fyra träffar: en spontan naturutflykt, en skräpplockardag med konstskapande, en vegansk julmiddagsträff och en samtalskväll om Francis Schaeffers ekoteologi. Vår samlingsplats har oftast varit Västerkyrkan, där vi kunnat använda lokaler tack vare Karin Olofsdotters arbete. Vi har oftast varit sex-sju personer per träff, men vilka dessa varit har varierat stort och det har varit svårt att bygga en stabil kärngrupp som håller från termin till termin. Planering av och dokumentation efter enskilda träffar har dock fördelats på flera.
/Jacob Schönning, ledare i God Jord Lund

Lokalgruppen i Uppsala

Vi i Uppsala hade vårt första formella möte i november där det smiddes planer för framtiden. Tre personer (Marta Åkesson, Katarina Hedman och Sandra Peterson) kommer samarbeta med att sammankalla och leda gruppen. Uppsalabaserade God Jordare har dock mötts i andra konstellationer sedan innan det formella grundandet av föreningen.
/Sandra Peterson, ledarteamet God Jord Uppsala

Lokalgruppen i Stockholm

Lokalgruppen i Stockholm, under ledning av Malin Emmoth hade även den sitt uppstartsmöte under hösten 2018.

Ekonomi

Årets kan även sammanfattas som gott ekonomiskt. Med flera hundra nya medlemmar, två sammankomster och flera generösa gåvor, omsattes under 2018, drygt 60.000 kr.
Kostnaderna gällde hemsidebygge, mässutställningar och möjligheter till produktion av podd. Detta gav året en vinst, ett resultat, om ungefär 40.000 kr.
Ett gott överskott, en riktigt god start och en bra grund som ger oss möjligheter inför 2019.
/Desirée Forsberg, kassör

Slutord

Vi i styrelsen är mycket tacksamma och stolta över vårt första verksamhetsår. God Jord har snabbt blivit en naturlig del av det kristna landskapet i Sverige och hjälper genom våra aktiviteter och närvaro att lyfta frågor om en kristens relation till skapelsen och vår uppgift i ljuset av en hägrande ekologisk och social kris. Men ännu viktigare är att vi är med och inspirerar för en annorlunda framtid, ett godare sätt att leva tillsammans.

Under året har vi haft ett gott samarbete i styrelsen och vi vill rikta ett särskilt stort tack till de två styrelseledamöter som väljer att ge plats åt andra förmågor. Vår kassör Desirée Forsberg har gett oss en mycket god ekonomisk plattform att fortsätta bygga på, och Josefine Larsson har på samma föredömliga vis skött sekreterarrollen. Ni har satt stor prägel på God Jord under året, och satt en god standard för de styrelseledamöter som kommer ta er plats.

Sammanfattningsvis har vi fått, som vi betonade under höstsammankomsten, en god start. Nu ser vi fram emot att växla upp och fortsätta hjälpa kyrkan att bli en rättviseälskande miljörörelse med Jesus i centrum.

Tillsammans för en God Jord!

Johannes Widlund

Johannes Widlund

Mäkta ödmjuk/stolt ordförande för God Jord! Vi vill hjälpa svensk kristenhet att leva osjälviska och hållbara liv. Jag är övertygad om att det också kan vara riktigt kul! Pluggar miljökommunikation!

Läs mer